Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 20.01.2024

U kan de algemene voorwaarden hier downloaden ( pdf ).

Art 1 - Identiteit van de verkoper

Apotheek Meensepoort NV – maatschappelijke zetel
Meensesteenweg 26 – 8500 Kortrijk
Vergunningsnummer apotheek 342201
KBO nummer 0545 969 052
Apotheker-titularis: Margo Vantomme

Maandag - Vrijdag: 09u00-18u30
Zaterdag: 09u00-12u30

Wachtdienst: www.apotheek.be

Medstore.be - Apotheek Meensepoort
Medstore klantendienst: +32 (0)471 707 422 - e-mail: info@medstore.be 

Top van pagina

 

Art 2 - Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren in principe enkel in België.  Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we zonder opgave van reden beslissen om uw bestelling weigeren.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn.  Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 4. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, behouden we ons het recht voor om uw registratie te schrappen, onverminderd ons recht om de schade op de gebruiker te verhalen.

 5. Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder uw aandacht en vragen we u ze te aanvaarden.  Als we u onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kunt u hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.

 6. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een link naar deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.

 7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kunt u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

 8. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Top van pagina

 

Art 3 - Ons aanbod en uw bestelling

 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.

 2. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief en met aankoopverplichting zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Indien u een professionele koper bent en op factuur koopt, is uw bestelling compleet en de overeenkomst tussen ons definitief bindend, zodra wij uw bestelling bevestigen.
  Indien u een bestelling herhaaldelijk weigert, rekent Medstore vanaf de tweede weigering een administratieve verwerkingskost van 20 euro aan. Terugbetaling gebeurt via overschrijving.

 3. Zolang u geen bevestiging van ons ontving, kan u nog van uw bestelling afzien. Om te voorkomen dat door ons verzonden emails in uw spambox belanden, raden we u aan om ons e-mailadres (info@medstore.be) aan de lijst met veilige afzenders toe te voegen in uw elektronisch adresboek.

 4. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering: op een adres naar keuze of in een Medstore winkel waar u uw pakket kan ophalen. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief.
   
 5. Ieder geneesmiddel dat Medstore aflevert, wordt voorzien met een etiket waarop de gebruikelijke posologie en eventuele aanwijzingen voor juist gebruik vermeld wordt. Voor bijkomende toelichtingen kan u ons apothekersteam steeds contacteren via telefoon, e-mail of rechtstreeks in de apotheek. Lees aandachtig de bijsluiter voor het gebruik van ieder geneesmiddel. Contacteer uw behandelende arts en apotheker wanneer u bijwerkingen ondervindt. Gebruik een geneesmiddel niet langdurig zonder medisch advies.

Top van pagina

 

Art 4 - Herroepingsrecht 

 1. Als u goederen bij ons koopt als particulier en voor privégebruik, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden.  U kan uw bestelling dan zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van reden terugsturen. We melden u duidelijk dat u over dit retourrecht beschikt bij de bevestiging van uw bestelling of ten laatste bij de levering.

 2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen wenst te kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen getest zijn, maar mogen niet gebruikt zijn en dienen na retour nog verkoopbaar te zijn. We verzoeken de goederen terug te sturen in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. Zoniet staat u in voor de waardevermindering ingevolge ontbrekende toebehoren, of buitengewone beschadiging van de goederen en de verpakking.

 3. Om geleverde goederen terug te sturen, moet u ons, Medstore – Apotheek Meensepoort NV, Meensesteenweg 26, 8500 Kortrijk, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk via het MEDSTORE contactformulier, of per brief) op de hoogte stellen van uw beslissing de aankoop te herroepen. Dit kan met behulp van het modelformulier gebeuren. Aansluitend nemen wij met u contact op. De terugzendkosten voor de goederen moeten door u gedragen worden. Indien we de artikelen in ongebruikte staat ontvangen, betalen we u terug uiterlijk binnen de 14 dagen na uw annulatiebericht.

 4. Op sommige goederen die we verkopen is op basis van het Wetboek Economisch recht boek VI, geen herroepingsrecht van toepassing. Met name: goederen die snel bederven of met beperkte houdbaarheid; en verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Deze kunnen niet teruggestuurd worden. Enkel wanneer er een gebrek gebleken is bij deze producten, kan een retour aangevraagd worden.

 5. Voor professionele kopers geldt geen wettelijk herroepingsrecht. Voor geretourneerde goederen rekenen we 15% administratieve verwerkingskost aan, met een minimum van 20 EUR.

 6. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Top van pagina

 

Art 5 - De prijs

 1. Onze prijzen worden standaard getoond incl. Belgische BTW. Via een keuzeknop op elke productpagina heeft de bezoeker de mogelijkheid de prijzen te visualiseren zonder BTW. Handig voor de professionele koper.

 2. Onze prijzen op de eindafrekening zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten die in België van toepassing zijn. Voor buitenlandse kopers zonder BTW-nr wordt voor leveringen aan het buitenland de BTW volgens de regels voor verkoop op afstand aangegeven.
  U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. Voor elke vergoeding of kost bovenop de overeengekomen prijs vragen we altijd uw uitdrukkelijke toestemming voordat u uw aankoop definitief plaatst.   

 3. Voor professionele kopers vermelden we op de eindafrekening ook telkens de aankoopprijs exclusief BTW met een aparte vermelding van het BTW-bedrag. Het opgeven van een geldig BTW-nummer valt binnen de verantwoordelijkheid van de klant.
  Indien de klant geen BTW-nummer opgeeft uit het land van aankomst van de goederen, verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij geen BTW-verplichtingen heeft in dat land en worden de regels voor verkoop op afstand gevolgd

 4. De verzendkosten die worden aangerekend kan u vinden onder FAQ Verzendkosten

 5. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, maar de prijs die we voor u hanteren is deze die op onze website geafficheerd stond op het moment van uw bestelling.

 6. Tenzij we anders met u overeengekomen zijn, aanvaarden we voor particulieren alleen vooruitbetaling via onze website.

Top van pagina

 

Art 6 - Betaling

 1. Professionele kopers kunnen onder bepaalde gevallen op factuur aankopen. In dat geval geldt onderstaande:

 2. De aangegeven prijzen zijn netto prijzen, uitgedrukt in euro en BTW inclusief. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

 3. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en transportkosten.

 4. Facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg 26, ten laatste op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. U kan het factuurbedrag overmaken naar IBAN BE54 0689 0835 3897 - GKCCBEBB, met als vrije mededeling uw factuurnummer.
   
 5. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

 6. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.

  Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.

  In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).

  Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

  Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

  Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.

 7. We behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

 8. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van de Verkoper om de Verkoper later op deze tekortkoming te beroepen.

 9. Alle geleverde en niet vooruit betaalde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de goederen, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden we ons het recht voor om op eigen initiatief en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 10. Verder informeren we u hierbij dat in verband met uw bestelling uw persoonsgegevens die met name betrekking hebben op uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaart en bankrekeningnummers, of op de transacties die u aangaat of de betalingen die u uitvoert, worden verwerkt door MultiSafepay B.V. (“MSP”) met als doel i) u in staat te stellen uw overeenkomst met Medstore na te komen, ii) het controleren op en beheren van fraude (bepalen van het risiconiveau van transacties, detecteren en managen van resulterende waarschuwingen), en iii) het naleven van de wettelijke verplichtingen van MSP krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en (iv) het opstellen van marktanalyses/statistieken, het analyseren van transactiegegevens en het verbeteren van de dienstverlening door MSP.
  Het verzamelen van uw persoonsgegevens is een verplichte eis voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd.

  Het verzamelen van uw persoonsgegevens is een verplichte eis voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd.

  We wijzen u erop dat de besloten vennootschap MultiSafepay B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1033 SC) Utrecht, aan de Kraanspoor 39, hierna te noemen: MSP en met The Netherlands Chamber of Commerce nummer 34156361   de verantwoordelijke voor de Processing is voor deze gegevens Processing.

  MultiSafepay geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in de volgende twee gevallen:
  - Indien MultiSafepay de persoonsgegevens moet doorgeven aan zijn gelieerde bedrijven, onderaannemers of andere partijen waarmee MSP een contractuele relatie heeft en die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan MSP in het kader van i) de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en MSP, ii) fraudepreventie en -beheer en iii) de nakoming van de wettelijke verplichtingen van MSP krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De derden die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan MSP met betrekking tot controle op fraude en fraudebeheer kunnen uw persoonsgegevens invoeren in hun eigen specifieke database(s) die zij gebruiken om voor een groot aantal merchants fraudepreventie- en -beheerdiensten te verrichten.
  - Indien MultiSafepay wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documenten door te geven aan de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële InformatieProcessing (CFI), vergelijkbare Belgische of buitenlandse instanties, of in het algemeen een gerechtelijke of bestuurlijke autoriteit, of een rechtshandhavings of bestuurlijke autoriteit. Aan deze entiteiten worden alleen persoonsgegevens doorgegeven voor zover dat noodzakelijk of vereist is op grond van de geldende regelgeving.

  Daarnaast kan fraude ook aanleiding geven tot de registratie van bepaalde persoonsgegevens over u in een specifiek bestand dat door MultiSafepay wordt beheerd. Het doel van een dergelijk bestand is het traceren van eerdere fraudegevallen, met name het leveren van informatie voor criteria die worden gehanteerd voor het beoordelen van transactierisico's en de voor dit doel gebruikte scoresjablonen. De registratie van uw gegevens in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een hoger risiconiveau krijgt toegewezen in geval van een latere bestelling bij een merchant die klant is van MultiSafepay, met als gevolg dat deze bestelling kan worden geweigerd.

  U bent gerechtigd uw persoonsgegevens in te zien en hebt het recht uw gegevens te bevragen en te corrigeren. Ook bent u gerechtigd om op grond van een geldige reden bezwaar te maken tegen de Processing van uw persoonsgegevens. Richt voor de uitoefening van deze rechten een schriftelijk verzoek (per aangetekende brief), gedateerd en ondertekend, aan de statutaire zetel van MultiSafepay (zie hierboven), of stuur een e-mail naar Risk@multisafepay.com en vermeld in die brief uw naam, adres en telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent en voeg een kopie bij van beide zijden van uw identiteitskaart of paspoort. U kunt de gegevens die u volgens uw lokale wetgeving niet verplicht bent te verstrekken, verbergen.

 11. Medstore biedt tijdens de afronding van uw aankoop volgende betaalmethodes aan: Bancontact, Maestro, KBC/CBC, Belfius, Ideal, Sofort, Giropay, Visa, CarteBlue, Mastercard, AmericanExpress.

Top van pagina

 

Art 7 - Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten. We verklaren eveneens dat we geneesmiddelen aanbieden overeenkomstig de beginselen en richtsnoeren voor de goede officinale farmaceutische praktijken.
   
 2. Als u koopt als consument, beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die u bij ons koopt, te rekenen vanaf de afhaling of levering. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt.
   
 3. Op sommige goederen geven we bij verkoop aan consumenten, boven de hierboven vermelde garantie, een bijkomende garantie. In dat geval vermelden wij die garantie en de voorwaarden ervan duidelijk op onze website.

 4. Om een beroep te doen op een garantie, dient u als consument uw aankoopbewijs of factuur te kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed.  Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 5. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik, foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant, allergische reacties of verdraagbaarheid van de producten, schade te wijten aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

 6. De garantie op onze goederen beperkt zich tot de waarborg aan consumenten voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenkoop zoals hierboven uiteengezet, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van professionele lopers, staan we enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. We zijn in geen geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 7. Onze aansprakelijkheid is ten aanzien van professionele kopers in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen of in twijfel gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.

Top van pagina

 

Art 8 - Verzending, levering en uitvoering

 1. Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.

 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen maximaal 30 dagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging. Vertragingen in levering door fouten in het door u opgegeven adres, kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding of compensatie.

 3. De verzendkosten die worden aangerekend kan u vinden onder FAQ Verzendkosten
  Verzendingskosten kunnen zonder voorgaande mededeling gewijzigd worden.

 4. Bestellingen geplaatst op werkdagen (Ma-Vr) vóór 15u worden op basis van beschikbaarheid meteen verwerkt. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen en u bent een consument, dan kunt u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding. Ten aanzien van professionelen zijn alle leveringstermijnen, inclusief deze in artikel 8.2. louter indicatief en niet-bindend.

 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport. Dit gebeurt best via een traceerbare verzending.

 6. Indien de door ons geleverde goederen (met uitzondering van geneesmiddelen en steriele, medische hulpmiddelen) tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden via het MEDSTORE contactformulier en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Medstore corrigeert uw bestelling zo spoedig mogelijk.

 7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
   
 8. Bij aankoop van geneesmiddelen en steriele, medische hulpmiddelen dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (bv. een breuk, verbroken zegel,...), of onvolledig zijn (bv. een ontbrekende bijsluiter) dient de koper onmiddellijk onze klantendienst hiervan via het MEDSTORE contactformulier te verwittigen en desnoods contact op te nemen met onze apotheek alvorens tot gebruik over te gaan.

Top van pagina

 

Art 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

 3. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Top van pagina

 

Art 10 - Intellectuele eigendom

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Top van pagina

 

Art 11 - Informatie op onze website

 1. De inhoud van onze website www.medstore.be vervangt in geen geval een medische consultatie bij uw arts. De verstrekte informatie is louter informatief en enkel bestemd om de relatie tussen patiënt en zorgverstrekkers te vergemakkelijken en de patiënt algemene achtergrondinformatie te verschaffen. De informatie kan geen door uw arts uitgevoerde consultatie, bezoek of uitgesproken diagnose vervangen. Zij mag ook niet worden geïnterpreteerd als advertentie voor een of ander geneesmiddel.

 2. U mag de op de website beschikbare informatie niet gebruiken om een diagnose te formuleren, om een behandeling te bepalen of om het gebruik van geneesmiddelen te starten aan te passen of stop te zetten, zonder voorafgaandelijk een arts te raadplegen.

 3. U erkent dat de informatie die ter uwe beschikking wordt gesteld is niet volledig, nog exhaustief en dat een dossier al de symptomen, geneesmiddelen en verschillende behandelingen die voor de pathologie bestaan, niet behandelt.

 4. Medstore garandeert geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van onze website, noch staat zij in voor de gevolgen hiervan. U erkent bijgevolg dat Medstore niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de in dossiers bevatte informatie en u aanvaardt dat het gebruik van deze informatie op uw eigen risico en aansprakelijkheid plaatsvindt.

Top van pagina

 

Art 12 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kunt u hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Wetboek Economisch recht boek VI.
   
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

Top van pagina

Ik ga akkoord met de  verzameling en verwerking van mijn persoonlijke gegevens.